• Δυνατότητα μεταφοράς, με IX φορτηγά ψυγεία, και μη ευπαθών προϊόντων

  27 Μαρτίου 2014 Χρήσιμα Νέα.

  φορτηγάΣτο πολυνομοσχέδιο “Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας”, στην σελίδα 71 (τομέας: Ρυθμίσεις Οριζόντιου Χαρακτήρα – Μεταφορές), αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τον ν.1959/1991 (Α΄ 123) για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσματα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, καθώς και η ύπαρξη των χωρισμάτων αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

  2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  «3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.».

  β. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 καταργούνται.

  γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε’ της εγκυκλίου Β1/8535/980/2012 καταργείται.

  3. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) και την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), καταργείται.

  β. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ της ΥΑ Α2/29542/5347/1991 καταργείται.

  πηγή: metaforespress.gr

Comments are closed.